Денонощна физическа охрана на сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

ВЪЗЛОЖЕНА Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Денонощна физическа охрана на сградата на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049467 на 08.01.2016г.

За огледи на място: Експерт по сигурноста г-н Рангел Христов, тел. 0882 450 629

Процедури: