Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051875 на 30.03.2016г.

Процедури: