Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049859 на 26.01.2016г.

Процедури: