Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА по реда на чл. 101д, ал.2 от ЗОП.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9049468 на 08.01.2016г.

Процедури: