Доставка на лекарствени продукти

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0004

СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми участници, на 15.01.2018 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място предложения по номенклатурни единици №  ‎20, 136, 302, тъй като е налице повече от една идентична цена в две оферти.

Процедури: