Лабораторни реактиви

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0003

СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми участници, на 05.12.2017 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД, комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място предложения по номенклатурни единици №  25, 26, 27, 30, 31, 42, 55,144, 272, тъй като е налице повече от една идентична цена в две оферти.

Процедури: