Медицински консумативи

Публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки по преписка 01020-2016-0007

СЪОБЩЕНИЕ от 21.11.2016 г.: Уважаеми участници, на осн. чл. 58, ал.3 ат ППЗОП, Ви уведомявам, че на 24.11.2016 г. от 11:00 ч. в административната сграда, кабинет "Н-к Договорно правен" ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти по следните номенклатурни единици:

2 - Абокати двупътни №16 G - жребий между "Химтекс" ООД и "Истлинк България" ООД
9 - Бинт марлен 5см / 5м. - жребий между "Агарта-ЦМ" ЕООД и "Истлинк България" ООД
37 - Канюла носна - жребий между "Агарта-ЦМ" ЕООД и "Истлинк България" ООД
51 - Катетър дренажен операционен №26 - жребий между "Агарта-ЦМ" ЕООД и "Истлинк България" ООД
89 - Маски еднократни оп.х 50бр. -  жребий между"Агарта-ЦМ" ЕООД и "Истлинк България" ООД
93 - Затворена система за вземане на кръв с аспирация за хематология до 3 ml - жребий между "Аквахим" АД, "Елпак-Лизинг" ЕООД и "Истлинк България" ООД
134 - Спринцовка еднократна двукомпонентна 10мл. - жребий между "Агарта-ЦМ" ЕООД и "Истлинк България" ООД
140 - Спринцовка еднократна двукомпонентна  50 мл. без игла за перфузор - жребий между "Агарта-ЦМ" ЕООД и "Истлинк България" ООД

Процедури: