Процедури по ЗОП

Обявление за предварителна информация

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за отделение за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД

Обект на обществената поръчка е доставка. Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД

Номер на поръчката в АОП: 01020-2019-0002

Решение за откриване на процедура

Доставка на храна

Обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2019-0001

Доставка на природен газ

Договаряне без предварително обявление.

Доставка на природен газ от газорапределително дружество за сградата на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД с административен адрес: гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9 за период от 3 (три) години от датата на сключване на договора, но не по-рано от 01.01.2019 г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2018-0002

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2018-0001

ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ НА МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0008

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД по обособени позиции

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД по обособени позиции”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0007

Страници