Процедури по ЗОП

Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

Обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0005

Доставка на лекарствени продукти

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД"

Лабораторни реактиви

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0003

Рентгенова тръба

Публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16“

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

Публично състезания по реда на ЗОП с наименование: Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ  „Св.Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

Медицински консумативи

Публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Относно промяна в датата за отваряне на заявленията за участие/офертите на кандидатите/участниците в обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД", Решението и Обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2016-0006 и на основание чл.

Доставка на лекарствени продукти

Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: "Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД".

ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

ВЪЗЛОЖЕНА Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:

"ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО СМИСЪЛА НА НАРЕДБА №11 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ  „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН”-ПЛОВДИВ” ЕООД"

Страници