Процедури по ЗОП

Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2016-0002

Доставка на природен газ от газоразпределително дружество за сградата на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Доставка на природен газ от газоразпределително дружество за сградата на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД с адрес: гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9 за период от 3 /три/ години от датата на сключване на договора, но не по-рано от 01.01.2016 г."

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2015-0004

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2015-0003

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория, микробиология, ОФД, І-во вътрешно отделение, ІІ-ро вътрешно отделение, неврологично отделение и АГО при МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив“ ЕООД"

Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Периодична доставка на ваучери за храна от оператор съгласно Наредба № 7/09.07.2003 г. за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД”

Място и срок за подаване на офертите:

Обявление за предварителна информация

Обявление за предварителна информация

Директива 2004/18/EO

"ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД"

ВЪЗЛОЖЕНА Обект на обществената поръчка: доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив и съгласно условията на документацията за участие.

Страници