Рентгенова тръба

Публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16“

Описание: Предметът на обществената поръчка е: "Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16", който влкючва: Доставка на нова рентгенова тръба; Демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за изпълнител; Монтаж на новата рентгенова тръба; Настройка, калибриране и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф; Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 01020-2017-0002

СЪОБЩЕНИЕ от 06.07.2017г.: Ценовото предложение на допуснатия участник ще бъде отворено на 10.07.2017г. (понеделник) от 11:00 часа в конферентната зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив” ЕООД на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9

Процедури: