Строително-монтажни работи по сградния фонд на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

ВЪЗЛОЖЕНА Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под №: 9051037 на 07.03.2016г.

Процедури: